[فعل]

to chalk up

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 امتیاز به دست آوردن برنده شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان