[عبارت]

challenge a theory

/ˈʧælənʤ ə ˈθɪri/

1 نظریه‌ای را زیر سوال بردن نظریه‌ای را رد کردن

مترادف و متضاد refute a theory
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان