[اسم]

chauvinist

/ʃˈoʊvɪnˌɪst/
قابل شمارش

1 میهن‌پرست افراطی میهن‌شیفته

معادل ها در دیکشنری فارسی: شوونیست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان