[صفت]

chauvinistic

/ʃˌoʊvɪnˈɪstɪk/
قابل مقایسه

1 میهن‌پرستانه میهن‌شیفته

معادل ها در دیکشنری فارسی: شوونیستی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان