[اسم]

cheapness

قابل شمارش

1 ارزانی ارزان بودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ارزانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان