[فعل]

to cheapen

/tʃˈiːpən/
فعل گذرا و ناگذر

1 بی‌ارزش کردن از ارزش چیزی کاستن

2 ارزان کردن کاهش دادن (قیمت)، کم کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ارزان کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان