[اسم]

cheapskate

/ˈʧipˌskeɪt/
قابل شمارش

1 آدم خسیس آدم چشم تنگ

مترادف و متضاد penny-pincher stingy person
  • 1.I don't think of myself as a cheapskate, but I do try to watch my cash flow.
    1. من خود را آدم چشم تنگی در نظر نمی گیرم اما سعی هم می کنم که مراقب خرج کردنم باشم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان