[عبارت]

constantly remind

/ˈkɑnstəntli riˈmaɪnd/

1 مدام به یاد انداختن مدام یادآوری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان