[اسم]

corgi

/ˈkɔːrɡi/
قابل شمارش
[جمع: corgis]

1 کورگی (نژاد سگ)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان