[اسم]

coriander

/ˌkɔːriˈændər/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گشنیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: گشنیز
  • 1.coriander seed
    1. تخم گشنیز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان