[اسم]

corn on the cob

/ˌkɔːrn ɑːn ðə ˈkɑːb/
غیرقابل شمارش

1 بلال ذرت پخته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان