[صفت]

departed

/dɪˈpɑːrtɪd/
غیرقابل مقایسه

1 مرحوم متوفی

your dear departed brother
برادر عزیز مرحوم شما

2 رفته (هواپیما و ...) ترک‌کرده

  • 1.That flight is departed.
    1 . آن پرواز رفته‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان