[صفت]

departmental

/ˌdiːpɑːrtˈmentl/
غیرقابل مقایسه

1 مربوط به شعبه مربوط به دپارتمان یا اداره

a departmental manager
مدیر دپارتمان

2 مربوط به گروه آموزشی

a departmental meeting
جلسه گروه آموزشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان