[اسم]

departure

/dɪˈpɑr.tʃər/
غیرقابل شمارش

1 حرکت (از جایی) عزیمت، عمل رفتن

مترادف و متضاد going going away leaving arrival
departure time
زمان حرکت

2 (پرواز، قطار و ...) خروجی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان