[قید]

dimly

/ˈdɪmli/
غیرقابل مقایسه

1 به طور تاریک به تاریکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان