[اسم]

dimensions

قابل شمارش

1 ابعاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابعاد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان