[فعل]

to disassemble

/ˌdɪsəˈsembl/
فعل گذرا
[گذشته: disassembled] [گذشته: disassembled] [گذشته کامل: disassembled]

1 ترجمه کدهای برنامه‌نویسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان