[اسم]

distinction

/dɪˈstɪŋ.ʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تفاوت تمایز

  • 1.This company makes no distinction between the sexes.
    1. این شرکت، هیچ تمایزی بین جنسیت‌ها قایل نیست.
the distinction between spoken and written language
تفاوت بین زبان گفتاری و نوشتاری

2 افتخار

مترادف و متضاد honor
  • 1.She had the distinction of meeting the Queen.
    1. او افتخار دیدن ملکه را داشت.

3 اهمیت برجستگی

مترادف و متضاد importance
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان