[عبارت]

distinctly remember

/dɪˈstɪŋktli rɪˈmɛmbər/

1 به وضوح به یاد داشتن به طور واضح به یاد داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان