[اسم]

distinctive smell

/dɪˈstɪŋktɪv smɛl/
قابل شمارش

1 بوی خاص بوی مشخص

مترادف و متضاد unmistakable smell
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان