[قید]

distinctively

غیرقابل مقایسه

1 به طور مشخص به طور واضح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان