[قید]

distinctively

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به طور مشخص به طور واضح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان