[صفت]

distinguishable

قابل مقایسه

1 قابل تشخیص قابل تمیز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان