[صفت]

distinguishable

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قابل تشخیص قابل تمیز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان