[اسم]

Doomsday

/ˈduːmzdeɪ/
غیرقابل شمارش

1 روز قیامت پایان جهان

معادل ها در دیکشنری فارسی: آخرالزمان روز قیامت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان