door


/dɔːr/
/dɔː/

اسم
1
door [اسم]
1
در درب

مترادف:   doorway portal
  • We could hear someone knocking at the door.
    ما می‌توانستیم بشنویم که کسی در می‌زند.
  • 1. می‌توانید در را باز کنید، لطفا؟
  • 2. در اتاق خواب او قفل بود.
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان