[اسم]

dowager

/dˈaʊɪdʒɚ/
قابل شمارش

1 زن بیوه (که عنوان یا ملکی از شوهرش به ارث برده است)

2 پیرزن موقر پیرزن باوقار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان