[اسم]

driving

/ˈdraɪvɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 رانندگی

  • 1. Dangerous driving
    1 . رانندگی خطرناک
  • 2. She failed her driving test.
    2 . او امتحان رانندگی اش را رد شد [قبول نشد].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان