[عدد]

eight hundred

/ˈeɪt hˈʌndɹəd/

1 هشتصد

معادل ها در دیکشنری فارسی: هشتصد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان