[عدد]

eight hundred and seventy-five

/eɪt ˈhʌndrəd ænd ˈsɛvənti-faɪv/

1 هشتصد و هفتاد و پنج

  • 1.eight hundred and seventy-five employees
    1. هشتصد و هفتاد و پنج کارمند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان