[صفت]

eighteenth

/ˌeɪˈtiːnθ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هجدهم هجدهمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: هجدهم
  • 1.Next Monday is the eighteenth of February.
    1. دوشنبه آینده هجدهم فوریه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان