[عبارت]

eight solid hours

/eɪt ˈsɑləd ˈaʊərz/

1 هشت ساعت کامل (بدون وقفه) هشت ساعت تمام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان