[اسم]

eighteenth-century building

/eɪˈtinθ-ˈsɛnʧəri ˈbɪldɪŋ/
قابل شمارش

1 ساختمان قرن هجدهمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان