[عدد]

eight hundredth

/ˈeɪt hˈʌndɹədθ/

1 هشتصدم

معادل ها در دیکشنری فارسی: هشتصدم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان