[صفت]

embryonic

قابل مقایسه

1 جنینی رویانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جنینی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان