[فعل]

to emend

/əˈmɛnd/
فعل گذرا
[گذشته: emended] [گذشته: emended] [گذشته کامل: emended]

1 اصلاح کردن (متن) تصحیح کردن، بهتر کردن

مترادف و متضاد correct improve polish rectify
  • 1.If my sentence is incorrect, the editor will emend what I have written.
    1. اگر جمله من اشتباه باشد، سر دبیر چیزی که من نوشته ام را اصلاح خواهد کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان