[فعل]

to entitle

/ɛnˈtaɪtəl/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: entitled] [گذشته: entitled] [گذشته کامل: entitled]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حق داشتن حق دادن

  • 1.I'm entitled to apply for citizenship.
    1. من حق درخواست دادن برای شهروندی را دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان