[اسم]

evaluator

/ɪvˈæljuːˌeɪɾɚ/
قابل شمارش

1 ارزیاب سنجشگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: سنجشگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان