[عبارت]

feel sorry for someone

/fil ˈsɑri fɔr ˈsʌmˌwʌn/

1 دل شخصی برای شخصی سوختن

  • 1. I felt sorry for her and gave her some money.
    1 . من دلم برایش سوخت و به او مبلغی پول دادم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان