[اسم]

feeling

/ˈfiː.lɪŋ/
قابل شمارش

1 احساس حس

معادل ها در دیکشنری فارسی: احساس
مترادف و متضاد feel sensation sense touch
 • 1.I've got this odd feeling in my stomach.
  1. حس عجیبی درون شکمم دارم.
a feeling of hunger/excitement/sadness...
احساس گرسنگی/هیجان/ناراحتی و...
feeling of something
احساس چیزی
 • He suddenly had the feeling of being followed.
  او ناگهان احساس کرد که دارد تعقیب می‌شود.
feeling that…
احساس اینکه ...
 • I got the feeling that he didn't like me much.
  این احساس را داشتم که او خیلی از من خوشش نمی‌آید.
to have feelings for somebody
احساسی به کسی داشتن
 • I have no feelings for her.
  هیچ احساسی به او ندارم.
to hurt somebody's feelings
احساسات کسی را جریحه‌دار کردن
 • I didn't mean to hurt your feelings.
  نمی‌خواستم احساساتت را جریحه‌دار کنم [ناراحتت کنم].

2 عقیده نظر

مترادف و متضاد idea impression perception
 • 1.Tell me about your feelings.
  1. از عقایدت برایم بگو.
feeling about/on something
نظر درباره چیزی
 • What's your feeling about this?
  نظرت درباره این چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان