[اسم]

feint

/feɪnt/
قابل شمارش

1 حمله دروغین حمله وانمودی

  • 1.The Germans were duped by the Allies' feint toward the south, leaving the way open for the Normandy invasion.
    1. آلمان ها فریب حمله دروغین متحدین خود به سمت جنوب را خوردند و راه را برای اشغال نورماندی باز گذاشتند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان