[اسم]

feint

/feɪnt/
قابل شمارش

1 حمله دروغین حمله وانمودی

  • 1. The Germans were duped by the Allies' feint toward the south, leaving the way open for the Normandy invasion.
    1 . آلمان ها فریب حمله دروغین متحدین خود به سمت جنوب را خوردند و راه را برای اشغال نورماندی باز گذاشتند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان