[فعل]

to felicitate

/fɛlˈɪsᵻtˌeɪt/
فعل گذرا
[گذشته: felicitated] [گذشته: felicitated] [گذشته کامل: felicitated]

1 تبریک گفتن تهنیت گفتن، شادباش گفتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تبریک گفتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان