[اسم]

felicitation

/fˌɛlɪsɪtˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 تبریک شادباش، تهنیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: تبریک تهنیت شادباش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان