[اسم]

fish bone

/fˈɪʃ bˈoʊn/
قابل شمارش

1 استخوان ماهی خار ماهی، تیغ ماهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خار ماهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان