[اسم]

Franciscan

/frænˈsɪskən/
قابل شمارش

1 فرد فرانسیسکویی (فرقه مسیحیت)

[صفت]

franciscan

/frænˈsɪskən/
غیرقابل مقایسه

2 فرانسیسکویی (فرقه مسیحیت)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان