[اسم]

francophile

/fɹˈænkəfˌaɪl/
قابل شمارش

1 فرانسه‌دوست هواخواه فرانسه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان