[اسم]

galvanometer

/ɡˌælvɐnˈɑːmɪɾɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گالوانومتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: گالوانومتر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان