[صفت]

gastronomic

/gəˌstrɑˈnɑmɪk/
غیرقابل مقایسه

1 مربوط به خوراک‌شناسی مربوط به دانش شناخت آشپزی و فرهنگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان