[اسم]

gastropub

/ˈɡæstroʊpʌb/
قابل شمارش

1 کافه-بار بار-رستوران

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان