[اسم]

gastric ulcer

/ɡˈæstɹɪk ˈʌlsɚ/
قابل شمارش

1 زخم معده

معادل ها در دیکشنری فارسی: زخم معده
مترادف و متضاد peptic ulcer disease
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان