[اسم]

gatecrasher

/ˈɡeɪtkræʃər/
قابل شمارش

1 مهمان ناخوانده فردی که بدون دعوت به مهمانی رفته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان