[اسم]

glockenspiel

/ˈɡlɑːkənʃpiːl/
قابل شمارش

1 سنتور فرنگی سنتوری که به جای سیم، تسمه های فلزی و صدایی زنگ مانند دارد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان